iPod nano (6th Gen/1.54" Multitouch/Clip)

iPod nano (6th Gen/1.54" Multitouch/Clip)

技术规格

Introduced
Model Number
A1366
EMC
2385
Order Number
MC525LL/A

2001年,苹果公司用第一款iPod彻底改变了人们听音乐的方式。经典款、迷你款、nano款和shuffle款已不再生产,但许多人仍在使用它们。许多二手机型可以在专门的网站上出售和购买。iPod Touch仍然在市场上销售。