Mac Pro (2009/Nehalem)

技术规格

Introduced
Model Number
A1289
EMC
2314
Order Numbers
MB871LL/A, BTO/CTO, MB535LL/A

Mac Pro 是专业人士的工作站。Mac Pro 的设计是可定制和可扩展的,是苹果产品线中最强大的电脑。第一台配备四核 Xeon 的版本于 2006 年发布,是 PowerMac G5 的后续产品。二手Mac Pro电脑即使在发布数年后也会有不菲的价值。