iPod 6th Gen / 7th Gen

技术规格

Introduced
Model Number
A1238
EMC
2173
Order Numbers
MB029LL/A, MB147LL/A, MB145LL/A, MB150LL/A, MB562LL/A, MB565LL/A, MC293LL/A, MC297LL/A

2001年,苹果公司用第一款iPod彻底改变了人们听音乐的方式。经典款、迷你款、nano款和shuffle款已不再生产,但许多人仍在使用它们。许多二手机型可以在专门的网站上出售和购买。iPod Touch仍然在市场上销售。