Power Macintosh G4 Cube

技术规格

Introduced
Model Number
M7886
EMC
1844
Order Numbers
M7642LL/A, BTO/CTO
CPU Type
PowerPC 7400 (G4)

从1999年到2004年,Power Mac G4是苹果系列中最专业的电脑。它的外形(与Power Mac G3相同)和先是 "石墨 "色,然后是 "流银 "色,再加上 "MDD "的癸字形,很容易辨认。镜面驱动门。