Power Macintosh G4 (AGP)

技术规格

Introduced
Model Number
M5183
EMCs
1810/1843, 1843
Order Numbers
M7232LL/A, M7629LL/A, M7824LL/A, M7827LL/A
CPU Type
PowerPC 7400 (G4)

从1999年到2004年,Power Mac G4是苹果系列中最专业的电脑。它的外形(与Power Mac G3相同)和先是 "石墨 "色,然后是 "流银 "色,再加上 "MDD "的癸字形,很容易辨认。镜面驱动门。