Mac Pro, 2013年底

技术规格

Introduced
Model Number
A1481
EMC
2630
Order Numbers
ME253LL/A, MD878LL/A, MQGG2LL/A, BTO/CTO

Mac Pro 是专业人士的工作站。Mac Pro 的设计是可定制和可扩展的,是苹果产品线中最强大的电脑。第一台配备四核 Xeon 的版本于 2006 年发布,是 PowerMac G5 的后续产品。二手Mac Pro电脑即使在发布数年后也会有不菲的价值。