MacBook Pro Core 2 Duo, 15 inches, 2006

MacBook Pro Core 2 Duo, 15 inches, 2006

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1211
อีเอ็มซี
2120
หมายเลขการสั่งซื้อ
MA609LL, MA610LL

Macbook Pro