MacBook Pro Core 2 Duo 17 inches, 2006

MacBook Pro Core 2 Duo 17 inches, 2006

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1212
อีเอ็มซี
2119
จำนวนการสั่งซื้อ
MA611LL/A
ประเภทของ CPU
Core 2 Duo (T7600)

Macbook Pro