Power Macintosh G5 1.8 (PCI)

Power Macintosh G5 1.8 (PCI)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1093
อีเอ็มซี
2020
จำนวนการสั่งซื้อ
M9555LL/A
ประเภทของ CPU
PowerPC 970fx (G5)

Power Mac G5