Power Macintosh G4 Cube

Power Macintosh G4 Cube

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
M7886
อีเอ็มซี
1844
หมายเลขการสั่งซื้อ
M7642LL/A, BTO/CTO
ประเภทของ CPU
PowerPC 7400 (G4)

Power Mac G4