Power Macintosh G4 (MDD / FW800)

Power Macintosh G4 (MDD / FW800)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
M8570
EMCs
1914, 1914C
หมายเลขการสั่งซื้อ
M8787LL/A, M8689LL/A, M8573LL/A, M8839LL/A, M8840LL/A, M8841LL/A, M9145LL/A

Power Mac G4