Power Macintosh G4 (PCI)

Power Macintosh G4 (PCI)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
M5183
อีเอ็มซี
1832
หมายเลขการสั่งซื้อ
M7631LL/A, M7826LL/A
ประเภทของ CPU
PowerPC 7400 (G4)

Power Mac G4