Power Macintosh G3 (beige)

Power Macintosh G3 (beige)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
อีเอ็มซี
None
หมายเลขการสั่งซื้อ
M6141LL/A, M6431LL/A, M6202LL/A, M6142LL/A, M7105LL/A, M6572LL/A, M7107LL/A, M6319LL/A, M6321LL/A
ประเภทของ CPU
PowerPC 750 (G3)

Power Mac G3