ประเมิน มูลค่ายุติธรรม สำหรับอุปกรณ์แอปเปิ้ลมือสองของคุณ

Mac2Sell กำหนดราคาที่เป็นธรรมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ลมือสองรวมถึง Mac, iPhone, iPads, iPods


关于Mac2Sell

有多少是我的Mac,iPhone或iPad的价值?

如果你想买入或卖出某二手苹果™产品,它可以是很难知道它的合适的价格。卖方往往高估 自己的评价,买家往往低估自己的评价。

这就是为什么Mac2Sell提供了一个自由和独立的服务,帮助您找到的苹果手机,平板电脑和 电脑的参考价值。

Mac2Sell涵盖了所有苹果手机设备,如iPhone,iPad和iPod的范围。 Mac2Sell还估计的 iMac,Mac Pro的,MacBook Air和MacBook Pro的价值。 Mac2Sell甚至评价陈年等车型的 PowerMac G3和G4,iBook的,立方体的价值...

有一个苹果的关注,苹果电视或HomePod? Mac2Sell涵盖那些为好。

我们所有的评级经常更新。当一个产品的价值演变了很多,我们每天更新,以提供最准确的 价值可能 - 这样你就可以检查其公允价值时,买入和卖出新的或旧的苹果设备。